top of page

Privacyvoorwaarden kliniek


Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Aqua Mare Skin & Laser Clinics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via de invulforms op deze website, in correspondentie en telefonisch 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Aqua Mare Skin & Laser Clinics verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

- medische gegevens 

- burgerservicenummer (BSN) 

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aquamare.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Aqua Mare Skin & Laser Clinics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Aqua Mare Skin & Laser Clinics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

- Aqua Mare Skin & Laser Clinics gebruikt uw gegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huid therapeutische dienstverlening. 

- Aqua Mare Skin & Laser Clinics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het medisch dossier zorgverzekeraar. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

SURE Medical NV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten 

die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een medewerker van SURE Medical NV) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Aqua Mare Skin & Laser Clinics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 

Personalia en medische gegevens > 15 jaar > Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Aqua Mare Skin & Laser Clinics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aqua Mare Skin & Laser Clinics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Aqua Mare Skin & Laser Clinics gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aqua Mare Skin & Laser Clinics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Voor uitgebreide voorwaarden van de privacy voorwaarden voor de door ons verzamelde gegevens op de website verwijzen wij u graag naar: https://www.aquamare.nl/privacy-cookies 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aqua Mare Skin & Laser Clinics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aquamare.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Aqua Mare Skin & Laser Clinics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Aqua Mare Skin & Laser Clinics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aquamare.nl 

 

 

 

 

bottom of page